XXVI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

We wtorek, 18 maja br. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Cedyni, którą poprowadził przewodniczący Piotr Głowniak. Głos jako pierwszy zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Nowak, który przedstawił pytania, jakie zostały zadane podczas komisji w dniu 17 maja 2021 r. Pytania związane były ze sprawozdaniem z pracy burmistrza pomiędzy sesjami.

Następnie przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał. Podczas sesji przyjęto projekty uchwał związane ze zmianami budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021 oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 -2035. Zatwierdzono projekt uchwały w sprawie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na kompleksową termomodernizację obiektu szkolno – przedszkolnego w Cedyni. Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Krupińska przedstawiła informacje, że po zatwierdzeniu uchwały Gmina wystąpi z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki. Jeśli opinia będzie pozytywna, to zostanie złożony wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki.

Przyjęto także projekty uchwał, które dotyczyły sprzedaży działek i nieruchomości w gminie oraz wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony nieruchomości komunalnych. Ważnym punktem na sesji było uchwalenie regulaminu korzystania z wieży widokowej w Cedyni, która została otwarta po remoncie, 28 kwietnia br. Wieża będzie czynna od godziny 9 do 19, a w okresie wakacji do godziny 20.

Radni pochylili się nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Komisja Skarg i Wniosków przeanalizowała treść skargi wniesionej przez mieszkańca Cedyni oraz zakres prac, które zostały wykonane w tym kierunku przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Komisja uznała skargę za bezzasadną. Radny Lech Kopiecki odczytał na sesji treść skargi oraz wymienił wykonane przez ZGKiM prace przy kominku odpowietrzającym kanalizację sanitarną. Radni podtrzymali decyzję Komisji w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

W wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrała Pani Czesława Borgul. Radna skierowała do Burmistrza pytania dotyczące budowy remizy strażackiej w Piasku oraz monitorowania pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a także dalszych losów szkoły w Piasku. Burmistrz Adam Zarzycki poinformował, że trwają ustalenia z Nadleśnictwem nad przekazaniem starej remizy Gminie. Powiedział również, że obecnie nie ma programów, z których można byłoby skorzystać na ten cel i zapewnił o monitorowaniu pozyskiwania funduszy w Gminie. Na pytanie Radnej dotyczące dalszych losów szkoły w Piasku, Burmistrz poinformował, że trwają rozmowy i wyjaśnienia z wykonawcą robót. Zatwierdzono, że zostanie przekazane 100 tysięcy złotych na dokończenie inwestycji, ale dopiero po uzgodnieniach z wykonawcą.