Piasecznik

PIASECZNIK (do 1945 r. – niem. Forsterei Klein Peetzig)

LOKALIZACJA
Piasecznik położony jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i połnocno-wschodniej części gm. Cedynia. Osada (leśniczówka) położona jest na terenie Puszczy Piaskowej, przy lokalnej drodze, wiodącej z Piasku do Ostrowa. W odległości ca 1, 5 km na wschód od miejscowości znajduje się Jez. Ostrów. Teren osady pofałdowany; okolice porośnięte lasem. Osada położona na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka: pocz. XIX w.
Pierwotna własność wsi: rycerska

Leśniczówka wzmiankowana w początkach XIX w. na terenach nadleśnictwa w Piasku, liczącego podówczas ca 14 500 mórg (w 1929 r. ca 3307 ha). W czasie II wojny światowej w pobliżu leśniczówki znajdował się barak jeniecki.

HISTORYCZNA FORMA WSI
Układ przestrzenny
– pierwotny: osada jednodworcza
– XIX i I poł. XXw.: osada jednodworcza

W końcu XIX w. – jak to wynika z mapy z 1891 r. – Piasecznik tworzyła jedna, najprawdopodobniej trzybudynkowa zagroda, położona po południowo-zachodniej stronie drogi śródleśnej. Zabudowania rozmieszczone były wokół podwórza, na obrysie zbliżonym do litery L. Mapa z lat 30-tych XX w. opisany wyżej stan potwierdza.

Zabudowa
– pierwotna: zagroda trzybudynkowa
– XIX, I poł XXw.: zagroda trzybudynkowa

Brak informacji na temat architektonicznego charakteru, konstrukcji i rozmieszczenia budynków pierwotnego leśnictwa (można jedynie przypuszczać, że obiekty te miały konstrukcję ryglową). Na przełomie XIX i XX w. wybudowano okazałą murowaną leśniczówkę, sadowiąc ją na wysokim cokole kamiennym i nakrywając wysokim dachem dwuspadowym; obiekt ten zwrócony był szczytem w kierunku drogi. W głębi podwórza – kalenicowo względem drogi – ulokowane były dwa budynki gospodarcze (przypuszczalnie niewielka stodoła i budynek inwentarski). Również te budynki były murowane z cegły ceramicznej.

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka (opis powyżej)

WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny: osada jednodworcza

Obecnie zabudowę miejscowości tworzą dwa budynki: współcześnie zmodernizowana leśniczówka (m. in. nowe aneksy, wystawki w dachu, przebudowane otwory okienne) i przebudowany budynek inwentarski, pełniący współcześnie funkcje mieszkalne (daleko idące przekształcenie kompozycji elewacji). W/w obiekty otrzymały po 1945 r. nowe tynki elewacyjne.

Zabudowa
– zagroda dwubudynkowa (opis powyżej)

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka (opis powyżej)