Barcie

BARCIE (do 1945 r. -niem. Forsterei Schneidemuhle)

LOKALIZACJA
Barcie położone jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i północno-wschodniej części gm. Cedynia. Osada (leśniczówka) położona jest na terenie Puszczy Piaskowej, przy lokalnej drodze, wiodącej z Piasku do Lubiechowa Dolnego (szlak wschodni, w odróżnieniu częściej użytkowanego zachodniego) Od strony południowo wschodniej osada sąsiaduje z Lubiechowem Górnym (odległość ca 2 km) a od południowo zachodniej z Lubiechowem Dolnym (odległość ca 2 km). Teren osady pofałdowany; okolice porośnięte lasem.

RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka – I. poł XIX w.
Pierwotna własność wsi – rycerska

Barcie to dawna leśniczówka, powstała – najprawdopodobniej – w 1. połowie XIX w. w obrębie lasów, należących do majątku w Lubiechowie Górnym.

HISTORYCZNA FORMA WSI
Układ przestrzenny
Pierwotny – osada jednodworcza
XIX i I poł. XX w. – osada dwuzagrodowa

Pierwotnie osadę tworzyła jedna trzybudunkowa zagroda, położona po północnej stronie drogi. W skład tego gospodarstwa (leśnictwa) wchodziły obiekty rozmieszczone w kształt podkowy, otwartej od strony północno-wschodniej. W drugiej połowie XIX w. opisanej zagrodzie towarzyszyły już niewielkie trzy budynki (jednej lub – co bardziej prawdopodobne – dwóch zagród) przeznaczone dla robotników leśnych. Również te obiekty posadowione były po pomocnej stronie wspomnianej drogi. W północnej części osady znajdowały się obiekty gospodarcze o niejasnym przeznaczeniu (szopy lub budynki inwentarskie, np. owczarnie), należące najprawdopodobniej do majątku w Lubiechowie Górnym lub Dolnym.

Zabudowa
– pierwotna: jednozagrodowa
– XIX, I poł. XX w.: dwuzagrodowa, o charakterze bezrolnym

Brak informacji o formie architektonicznej i konstrukcji pierwotnej zabudowy leśniczówki; można jedynie przypuszczać, że budynki gospodarcze (a być może również chałupa) wzniesione były w konstrukcji ryglowej. Mapa z końca XIX w. pokazuje, że obiekty tutejszych gospodarstw były niewielkie, najprawdopodobniej nie związane z produkcją rolną.

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka: brak informacji o charakterze tego obiektu w okresie przed ok. 1910 r., kiedy to wybudowano obecnie istniejący budynek. Powstała wówczas leśniczówka nie odbiegała formą architektoniczną i rozwiązaniami funkcjonalnymi od powszechnie występujących wzorców.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny: osada jednozagrodowa
Obecnie tę niewielką osadę śródleśną tworzy jedna dwubudynkowa zagroda, w skład której wchodzi murowana leśniczówka z lat 10-20-tych XX w. i zrujnowany budynek gospodarczy (również murowany) o zbliżonej metryce. Obiekty te oddalone są od głównego traktu leśnego o ok. 50 m.

Zabudowa
Dwubudynkowa zagroda (opis powyżej); obiekty murowane z cegły. W pobliżu tzw. Rybakówki stwierdza się obecność fundamentów dawnego budynku-paśnika dla zwierząt leśnych.

Elementy funkcjonalne wsi
– leśniczówka (opis powyżej)