Parchnica

PARCHNICA (do 1945 r. – niem. Parchnitz)

Parchnica położona jest w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i środkowej części gm. Cedynia. Od strony północno-wschodni ej osada sąsiaduje z Niesułowem (odległość ca 1 km), a od południowo-zachodniej z Cedynią (odległość ca 2 km). Bezpośrednie otoczenie osady bezleśne, wykorzystywane rolniczo. Teren miejscowości pofałdowany.

RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka: XIX w.
Pierwotna własność wsi: nieznana

Folwark powstały najprawdopodobniej w XIX w. Brak informacji o pierwotnym charakterze własnościowym.

HISTORYCZNA FORMA WSI
Układ przestrzenny
– pierwotny: osada jednodworcza
– XIX i I poł. XX w.: osada jednodworcza

W końcu XIX w. – jak to wynika z mapy z 1891 r. — Parchnicę tworzyła jedna dwubudynkowa zagroda, być może mająca charakter niewielkiego folwarku. Zabudowania tego gospodarstwa posadowione były w osi dojazdu do osady od strony wschodniej. Stan taki utrzymał się do lat 30-tych XX w. (potwierdza to mapa z tego okresu).

Zabudowa
– pierwotna: folwark (?)
– XIX, I poł. XX w.: folwark (?)

Brak informacji o charakterze architektonicznym, konstrukcji i funkcji elementów zabudowy osady sprzed 1945 r.

Elementy funkcjonalne wsi
Nie występowały

WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny: osada pofołwarczna

Współcześnie osada ma amorficzną formę. Po stronie południowej trzy budynki dawnego folwarku, rozstawione „w podkowę”; po stronie północnej dwa budynki mieszkalne.

Zabudowa
– zwarta
– zespół pofolwarczny

Współcześnie zabudowę osady tworzą dwa mocno przebudowane i jeden zniszczony kamienno-ceglane budynki gospodarcze dawnego folwarku oraz towarzyszące im dwa ceglane budynki mieszkalne, wzniesione na początku XX w. Obiekty pofolwarczne zatraciły walory kulturowe wskutek przebudowy i zanie¬dbania; budynki mieszkalne takich wartości nie wykazywały.

Elementy funkcjonalne wsi
Nie występują.