Zespół Interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CEDYNIA

Powołany został zarządzeniem  Burmistrza Gminy Cedynia Nr 14/2011 z dnia 28 styczeń 2011r.

Ma siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni. Skład zespołu stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego

OFIARY ORAZ ŚWIADKOWIE PRZEMOCY DOMOWEJ MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ O POMOC DO WYŻEJ WYMIENIONYCH INSTYTUCJI OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE POD WSKAZANY NUMER TELEFONU: 91 46 47 956

CAŁODOBOWY TELEFON INFORMACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ: 500 411 601

Zadania zespołu interdyscyplinarnego:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

PRZEMOC

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:
– JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary
– SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy
– NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa ofiary
– POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody