Świetlice

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu administruje i prowadzi świetlice wiejskie w 9 miejscowościach Gminy Cedynia: Bielinku, Czachowie, Golicach, Orzechowie, Radostowie, Żelichowie, Łukowicach,  Lubiechowie Górnym oraz 2 świetlice środowiskowe w Cedyni.


Świetlice wiejskie w Starym Kostrzynku, Starej Rudnicy, Żelichowie oraz Lubiechowie Dolnym są pod opieką Rad Sołeckich, ale również w nich współorganizujemy czas wolny dla mieszkańców w ramach wspólnych projektów i wydarzeń.

Zadaniem świetlic jest opieka, tworzenie warunków do nauki oraz rozwijania zainteresowań, uzupełnianie zadań wychowawczych i edukacyjnych, wzmacnianie u podopiecznych poczucie własnej wartości a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych .

W świetlicach środowiskowych w Cedyni odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, czytelnicze, a także  turnieje sportowe, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko,  przedstawienia teatralne, dyskoteki, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcje filmów i bajek.

Świetlice wiejskie są miejscem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Celem proponowanych form jest rozwijanie  zdolności i zainteresowań młodych ludzi poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe, wokalne, kulinarne, manualne, rytmiczne, aerobik, gry i zabawy, imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy, Dnia Dziecka itp.

Działania podejmowane w świetlicach odnoszą się do tworzenia bezpiecznej i ciepłej atmosfery w grupach, zaspokajania potrzeb uczestników zajęć, propagowania bezpiecznego i aktywnego stylu życia, wskazywania alternatywnych form spędzania wolnego czasu, kształtowania umiejętności interpersonalnych, integrowania uczestników zajęć świetlic środowiskowych i wiejskich  poprzez wspólne projekty, a także organizowanie ferii i wakacji.

Świetlice to także miejsca spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń oraz seniorów.


Świetlica Osiedlowa Sójcze Wzgórze, której opiekunem jest Ewelina Świderska ma wymiary 60m/2. Możliwe jest wynajęcie Sali świetlicowej do organizacji imprez okolicznościowych m.in.:
– różnego rodzaju pokazy,
– szkolenia,
– inne imprezy według kalendarza imprez (np. walentynki).

Świetlica wyposażona jest w stół do tenisa stołowego, stół do piłkarzyków oraz stół do „cymbergaja”. Za ogrzewanie głównej sali świetlicy odpowiada piękny duży kominek. Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu. Prowadzone są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jest to miejsce organizacji czasu wolnego. Odbywają się tu zajęcia plastyczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, muzyczne, a także turnieje sportowe, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wiele innych godnych uwagi i zainteresowania zajęć.


Wszystkie chętne dzieci oraz młodzież serdecznie zapraszamy.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni z dnia 08.07.2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udostępnienia świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem.

ZARZĄDZENIE Nr 11/2015 Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni z dnia 09.07.2015 roku w sprawie przyjęcia nowego regulaminu działalności świetlic wiejskich na terenie gminy Cedynia.

Załączniki:

Regulamin działalności świetlic

Umowa udostępnienia

Wysokość opłat eksploatacyjnych

Protokół zdawczo-odbiorczy świetlicy

Oświadczenie