Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Cedyni zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://cedynia.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://cedynia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (AA). Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury (klawisz TAB) jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

  • archiwalne filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany),
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część plików graficznych nie ma odpowiedniego opisu dla osób niedowidzących.

Wyłączenia:

  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 28-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Nieścioruk, adres poczty elektronicznej info@cedynia.pl, tel. 91 4317817. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia

Do budynku prowadzi wejście od Placu Wolności, przed którym są schody (2 stopnie). Przed schodami po prawej stronie na wysokości 120 cm zamontowany jest dzwonek, dla osób niepełnosprawnych, którym można wywołać pracowników Urzędu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Urząd Miejski w Cedyni udostępnia usługi dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych, za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie: poczta elektroniczna: cedynia@cedynia.pl, faks: +48 91 4 144 006, strona internetowa: https://cedynia.pl. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.