Golice

GOLICE (do 1945 r, – niem. Gruneherg)

LOKALIZACJA
Golice położone są w południowo-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego i południowo-wschodniej części gminy Cedynia, przy lokalnej drodze Cedynia – Moryń. Od północnego-wschodu wieś sąsiaduje z Klępiczem (odległość ca 3, 5 km), od północnego-zachodu z Cedynią (odległość ca 4 km) i od północy z Orzechowem (odległość ca 3 km). Bezpośrednie otoczenie wsi wykorzystywane rolniczo, bezleśne (zwarte kompleksy leśne w odległości ca 2 km w kierunku na południowy-zachód od osady). Teren wsi nieznacznie pofałdowany; średnia wysokość ca 65 m n.p.m. W bezpośrednim otoczeniu wsi niewielkie jeziorka.

RYS HISTORYCZNY
Pierwsza wzmianka: 1337 r.
Pierwotna własność wsi: rycerska

Osada o metryce średniowiecznej, wzmiankowana po raz pierwszy w 1337 r., w księdze ziemskiej margrabiego Ludwiga; areał uprawny Golić liczył podówczas 54 łany. W XIV w. część Golić (7 łanów) należała do rodziny von Brederlow. W latach 1367 – 1450 część wsi była w posiadaniu rodziny Gustbiese. W 1455 r. wieś w posiadaniu Christopha Egligera, ostatniego wójta krajowego Krzyżaków w Nowej Marchii. Po jego śmierci osadę przejęli joannici. W 1466 r. Liborius von Schlieben, mistrz ze Słońska odkupił Golice od kurfirsta Albrechta II. Wieś była siedzibą komturii (komturami byli; w 1527 r. Hans Muschwitz, w 1540 r. Heinrich von Arnim). W 1608 r. komturia została rozwiązana, a Golice przekształcono w domenę książęcą. W 1665 r. oprócz folwarku, w Golicach były 2 gospodarstwa chłopskie, 3 zagrodników, 5 chałupników oraz kuźnia, szałas pasterski i młyn wodny w Eichhorn (osada współcześnie nieistniejąca). W 1774 r. dokonano separacji gruntów domeny i chłopskich; powstał wtedy folwark o areale ca 900 mórg; w jego obrębie funkcjonowała owczarnia na 2000 owiec. W 2. połowie XVIII w. wzmiankowane 2 młyny. W końcu XVIII w. we wsi było 7 dużych gospodarstwa chłopskich, 5 małych, 4 zagrodnicze i 20 chałupniczych (łącznie 312 osób w 24 gospodarstwach domowych). Na początku XIX w. wspomniana tutejsza kuźnia i młyn. W 1929 r. golicki folwark (ca 560 ha) był pod zarządem państwowym. W tym czasie we wsi było 7 gospodarstw o areale od 34 do 135 ha.

HISTORYCZNA FORMA WSI
Układ przestrzenny
– pierwotny: przypuszczalnie owalnica
– XIX i I poł. XX w.: mała wielodroinica

Cechy pierwotnego rozplanowania osady zatarte. Układ sieci drożnej w południowej części wsi, lokalizacja kościoła i rozmieszczenie działek siedliskowych wskazuje, że Golice to dawna wieś placowa, najprawdopodobniej owalnica (nie można jednak wykluczyć, iż osada miała charakter zaułkowy, nieprzejezdny od strony północno-wschodniej). Wielkość domniemanego nawsia sugeruje, że pierwotnie we wsi było ca 10 zagród. Gospodarstwa te rozmieszczone były wokół owalnego, wydłużonego, do ok. połowy XIX w. niezabudowanego placu wiejskiego. W XIX w. (najprawdopodobniej w 2. ćwierci tego stulecia) doszło zmiany w układzie wewnątrzwioskowej sieci drożnej. Zatarciu uległ przebieg drogi, obiegającej nawsie od północnego-zachodu; wytyczono również nowe działki siedliskowe. Trudno obecnie przesądzać czy z tego okresu pochodzą otwarcia komunikacyjne w kierunku Żelichowa i Radostowa (choć XIX-wieczna metryka w drugim z w/w przypadków jest raczej pewna).

W końcu XIX w. -jak to wynika z mapy z tego czasu — Golice były już niewielką wielodrożnicą. Oprócz zabudowy przy pierwotnej drodze NE – SW, zagrody powstały przy wspomnianych drogach do Żelichowa i Radostowa (wiodących w kierunkach południowo-wschodnim i północno-zachodnim). Zespół folwarczny ulokowany był po południowo-wschodniej stronie głównej drogi wiejskiej. Pomiędzy końcem XIX w. a latami 30-tymi XX w. w układzie przestrzennym wsi nie zaszły zmiany.

Zabudowa
– pierwotna: zagrodowa
– XIX, I poł. XX w.: zespól folwarczny i zagrody chłopskie (pełno- i średniorolne)

Należy przypuszczać, że pierwotnie dominowała zabudowa chłopska (zagrodowa), w oparciu o historycznie wykształconą strukturę własności. W końcu XIX w. – jak to wynika z analizy mapy z 1890 r. – we wsi współwystępowały zagrody średnio- i pełnorolne (pierwsze przeważnie trzybudynkowe, drugie cztero-budynkowe). Gospodarstwa większe występowały głównie w pómocno-zachodniej części wsi. W sensie typologicznym widoczny w tym okresie był również dualizm: po pómocno-zachodniej stronie drogi przeważały zagrody o rozplanowaniu w podkowę (z chałupami ustawionym szczytowo do drogi, po boku podwórza), w pozostałej części osady więcej było zagród czworobocznych z chałupami ustawionymi kalenicowo na froncie siedliska (typ rozplanowania historycznie młodszy). Najmniejsze dwubudynkowe zagrody robotników folwarcznych zlokalizowane były peryferyjnie, na krańcach wsi.

Do lat 80-tych XIX w. przypuszczalnie dominowała zabudowa ryglowa (być może część obiektów gospodarczych wzniesiona była z kamienia). W 4. ćwierci XIX w. rozpoczął się intensywny proces wymiany zabudowy na murowaną z cegły ceramicznej; proces ten najsilniej przebiegał na przełomie XIX i XX w. Jednocześnie, jak to już wyżej wspomniano, chałupy wąskofrontowe lub ustawione szczytami w kierunku zastępowano szerokofrontowymi, ustawionymi kalenicowo do drogi. Nowo budowane chałupy, zwłaszcza w gospodarstwach zamożniejszych, byty przeważnie dekorowane detalem architektonicznym .Podobnie rzecz się miała z zabudową gospodarczą, gdzie obiekty ryglowe i kamienne (w ten sposób budowane były zwłaszcza budynki inwentarskie) zastąpiono ceglanymi, również częstokroć dekorowanymi detalem (zwłaszcza w elewacjach zwróconych do drogi). We wschodniej części wsi, po południowo-wschodniej stronie drogi usytuowany był zespół folwarczny o zgeometryzowanej, zamkniętej kompozycji. Brak informacji o charakterze architektonicznym i konstrukcji budynków pierwotnego założenia. W końcu XIX w. budynki inwentarskie i stodolne wybudowane były z cegły i kamienia, a ich forma architektoniczna i charakter użytkowy nie odbiegał od powszechnie występujących wzorców budownictwa folwarcznego 4. ćwierci XIX w.

Elementy funkcjonalne wsi
– kościół: kościół golicki wzniesiony został z kamienia (obciosane bloczki granitowe, ułożone w regularne warstwy) w XIII w. Była to budowla bezwieżowa, salowa z wyodrębnionym (węższym i niższym niż korpus nawowy) prezbiterium. Szczyty dachu dekorowane były ostrołukowymi ślepymi blendami. W XVIII i XIX w. obiekt został częściowo przebudowany (zmieniono m. in. formę i wielkość otworów okiennych). Teren przykościelny ogrodzony był murem kamiennym.

– folwark: zespół folwarczny w Golicach założony został prawdopodobnie już w połowie XVII w. W końcu XIX w. rozplanowanie majątku oparte było o prostokątny dziedziniec, zorientowany na osi NE-SW. Budynki rozstawione były na obrzeżach tegoż podwórza; po stronie północno-zachodniej, bezpośrednio przy drodze, posadowiony był dwór (1. poł. XIX w.). Był to obiekt dwukondygnacjowy, przykryty wysokim dachem dwuspadowym, akcentowany na osi ryzalitem pozornym; narożniki budynku opinały lizeny. Kamienno-ceglane budynki gospodarcze (w tym gorzelnia po stronie południowo-wschodniej) -jak już wspomniano wyżej — nie odbiegały swym charakterem od typowych wzorców.

– wiatrak: w końcu XIX w. i na początku XX w. we wschodniej części wsi, na północny-wschód od zespołu folwarcznego, na wyniesieniu terenu, ustawiony był wiatrak (najprawdopodobniej koźlak), któremu po stronie zachodniej towarzyszyła jednobudynkowa zagroda (najprawdopodobniej młynarza).

– pomnik: po północno-wschodniej stronie kościoła ok. 1920 r. ustawiono kamień z tablicą, informującą o poległych w czasie I wojny światowej, a pochodzących z Golic.

– 2 cmentarze: przy XlII-wiecznei świątyni, położonej w granicach pierwotnego nawsia, znajdował się – najpewniej równowieczny kościołowi – cmentarz o powierzchni ca 0, 20 ha, ogrodzony kamiennym murem. Na przełomie XIX i XX w. obrzeża cmentarza obsadzone zostały drzewami liściastymi (głównie jesionami i wiązami). Na przełomie XIX i XX w. na południowo-zachodnim krańcu wsi, w odległości ca 100 m od strefy zabudowy założono nowy cmentarz o powierzchni ca 0, 2 ha, ogrodzony murem kamiennym. Na obrzeżach tej nekropolii posadzono lipy.

WIEŚ WSPÓŁCZESNA
Układ przestrzenny: mała wielodroinica

Historycznie ukształtowana forma przestrzenna wsi nie wykazuje współcześnie większych zmian. Osada nieznacznie rozbudowała się w kierunkach póhiocno-zachodnim (o 3 zagrody, posadowione po południowo-zachodniej stronie drogi prowadzącej w kierunku Cedyni) i pohidniowo-zachodnim (o 2 zagrody po południowo-wschodniej stronie drogi do Siekierek). Wieś ma formę wielodrożną, niezbyt rozczłonkowaną, zbliżoną typologicznie do widlicy. Przy skrzyżowaniu 3 głównych dróg wiejskich niewielki, trójkątny, częściowo zabudowany placyk.

Zabudowa
– zespół pofolwarczny
– zagrody chłopskie: pełno- i średniorołne (3-4-budynkowe) w centrum wsi, małorolne (2-budynkowe) na obrzeżach

Zachowane zostały relacje pomiędzy zagrodami dużymi (skoncentrowanymi w centrum wsi) i niewielkimi (występującymi na obrzeżach). Utrzymane zostało rozplanowanie większości parcel, choć praktycznie zanikły chałupy zwrócone do drogi szczytami. Na północno-zachodnim krańcu wsi występują dwubudynkowe zagrody z małymi, trzyosiowymi chałupami, powstałe w latach 20-tych XX w. Na krańcu pohidniowo-zachodnim zachowany budynek dawnej owczarni zespołu folwarcznego i towarzyszące mu dwojaki i czworaki z lat 1902-03. W środkowej części wsi zagrody 3-4-budynkowe, z chałupami na froncie siedlisk i budynkami inwentarskimi (częstokroć zdobionymi aplikacjami ceglanymi i detalem architektonicznym) po bokach podwórz. W niektórych gospodarstwach budynki gospodarcze nie zachowały się. Zabudowa tej części wsi pochodzi w zdecydowanej większości z końca XIX w.

Elementy funkcjonalne wsi
– kościół: kościół filialny p.w. św. Jakuba Ap. odbudowany po zniszczeniach, wywołanych pożarem z 1972 r. Stan techniczny obiektu dobry. Brak wtórnych przekształceń formy bryły i kompozycji elewacji. Bez uszkodzeń i ubytków zachowane również kamienne ogrodzenie parceli.

– zespół pofolwarczny: kompozycja zespołu pofolwarcznego czytelna; jedynym elementem historycznej zabudowy wyburzonym po 1945 r. jest gorzelnia. Budynki gospodarcze są w znacznym stopniu zdewaloryzowane wskutek wtórnych przebudów. W stosunkowo najlepszym stanie są: dwór i – położona równolegle do niego w głębi podwórza – d. stajnia (później użytkowana jako obora), a także owczarnia (poza głównym dziedzińcem).

– 2 cmentarze: granice cmentarza przykościelnego czytelne; rozplanowanie kwater zatarte. Na terenie nekropolii występują jedynie nagrobki współczesne. Historyczny drzewostan jest mocno przerzedzony (zachowało się 6 jesionów o średnicy pnia ca 50 cm, 2 wiązy 50 cm i 2 akacje 50 cm). Cmentarz południowo-zachodni ogólnie zaniedbany; rozplanowanie kwater zatarte. Nagrobki są zniszczone (zachowało się kilka mogił). Występują tu ślady wykopów. Zieleń ogólnie zaniedbana (m. in. silne zakrzewienie i podrost korzeniowy). Ze starodrzewu zachowały się 3 lipy o średnicy pni 50-60 cm. Kamienny mur ogrodzeniowy w znacznej części zniszczony.