ZMIANA TERMINU ZEBRANIA WIEJSKIEGO – Wybory Sołtysa w Lubiechowie Górnym

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 01 marca 2023 r.

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Sołectwa Lubiechów Górny ,Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2023 z dnia 01 marca 2023 r. oraz zgodnie z prośbą mieszkańców Sołectwa Lubiechów Górny zmienia się termin Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Lubiechów Górny z dnia 10 marca 2023 r. na dzień 16 marca 2023 r. o godzinie 17:30 w świetlicy w Lubiechowie Górnym w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 18:00.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e)ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI