Zapytanie ofertowe Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986t.j.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Dotyczy wykonania warsztatów w dniach 18–20 czerwca 2021 r. w ramach projektu „Polsko- Niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora- Cedynia 2021” – FMP – 0492-21

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu , plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, NIP 858-17-02-250, REGON 812628359,
e-mail: oferty@ckcedynia.pl, adres strony internetowej: www.cedynia.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
Wykonanie usług w dniach 18-20.06.2021 r. pod Górą Czcibora, w ramach projektu „Polsko- Niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora- Cedynia 2021” – FMP – 0492-21

 1. Koszty nagrania i montażu filmu.
 2. Dokumentacja fotograficzna z przebiegu wydarzenia przez 3 dni trwania imprezy.
 3. Prowadzenie warsztatów rzemiosła średniowiecznego 30 stoisk
 4. Tłumacz w obozowisku przez 3 dni trwania imprezy
 5. Przeprowadzenie warsztatów muzyki dawnej
 6. Zakup nagród rzeczowych dla walczących w turniejach bojowych – kaletki za 1 miejsca a za 2 i 3 Fibule- dla wszystkich uczestników turnieju breloki z wizerunkiem Orła stojącego na Górze Czcibora – nagrody będą promocją dla projektu.
 7. przeprowadzenie warsztatów fireshow- 8 h
 8. Koszt wyżywienia uczestników i personelu organizatora przez 3 dni.
 9. Zaprojektowanie graficzne: zaproszeń, plakatów i fotobaneru oraz oprawy strony internetowej do promocji wydarzenia.
 10. Konferansjer /prowadzący podczas trzech dni trwania imprezy łącznie 25 godz.
 11. Przeprowadzenie warsztatów woltyżerki konnej (koszt prowadzenia – 6 osób x 3 dni
  w tym transport koni)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie od 18 czerwca 2021 r. do dnia 20 czerwca 2021 r. pod Górą Czcibora.

IV. PRZYGOTOWANIE OFERT Z ZAŁĄCZNIKAMI
Oferty należy składać mailowo, telefonicznie, lub osobiście.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na zadanie określone lp. od 1 do 11.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe należy składać w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu przy placu Wolności 4, w Cedyni do 31 maja 2021 r. do godziny 16.00; osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub telefonicznie .
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
 3. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.
 4. Po wybraniu oferty z wyłonionym zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa, lub sporządzone zlecenie wykonania warsztatów.
  „Projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa.”