Zaproszenie do składania ofert

Gmina Cedynia zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie operatów szacunkowych na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, dla następujących nieruchomości położonych w obrębie Bielinek gmina Cedynia

 1. działka numer 3/6
  klasoużytek – Ws
  powierzchnia działki: 0,44 ha
 2. działka numer 3/15
  klasoużytek – Ws
  powierzchnia działki: 0,01 ha
 3. działka numer 35
  klasoużytek- K (użytki kopalne)
  powierzchnia działki: 29,64 ha

Działki są dzierżawione w całości (3/6 i 3/15) lub w części (35) Tereny zlokalizowane na złożu „Bielinek III pole W”, którego eksploatacja odbywa się na podstawie udzielonej koncesji.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia działki 3/6 i 2015 to tereny eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych, natomiast działka nr 35 to tereny eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych (213518 m²), tereny wód powierzchniowych (79152 m²), tereny wykorzystywane rolniczo (4172 m²)
tereny lasów (607 m²).

Oferty prosimy składać do 30 grudnia 2019 roku na adres: info@cedynia.pl

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udzielają pracownicy referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cedyni, tel. (091) 4317826.