XXXIX sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 23 listopada 2022r. (środa) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 241/2 obręb Lubiechów Dolny, gmina Cedynia
 7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 361/4 obręb Stary Kostrzynek, gmina Cedynia
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności, przyznania prawa pierwszeństwa najemcy i wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego w miejscowości Żelichów
 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za rezerwat przyrody obszar obejmujący tereny użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewisko
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Cedynia za rok szkolny 2021/2022.
 18. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2021.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1629,sesja-xxxix-23-listopada-2022.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.