XXIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) na godzinę 15:30, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad .
2. Porządek obrad.
3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
6. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Cedyni i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2020.
7. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Cedyni za rok 2020.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2021.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 -2037.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Rozpatrzenie Raportu z konsultacji z mieszkańcami gminy Cedynia w przedmiocie: Program współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022.
14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 61/4 obręb Golice gmina Cedynia.
15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 134/3 obręb Golice, gmina Cedynia.
16. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 113 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia.
17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 112 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027.
19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu gminy Cedynia.
20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia inkaso.
21. Rozpatrzenie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ – http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1505,sesja-xxix-25-listopada-2021.html

TRANSMISJA – https://www.youtube.com/user/umcedynia/live

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
  4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
  5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.