XLVII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.40, 572, 1463 ) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 03 listopada 2023 r. (piątek) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Cedyni za rok 2022.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2023-2035.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Cedyni w latach 2024 i 2025.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława BM w Klępiczu w latach 2024 i 2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu grantowego „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 106 obręb Stary Kostrzynek gmina Cedynia w drodze przetargu.
 15. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, części działki numer 38/8 obręb Bielinek gmina Cedynia
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, lokalu innego niemieszkalnego ul. Mieszka I 15/2 w Cedyni.
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych.
 18. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Mieszkowice o uznanie za lasy ochronne lasów położonych na terenie gminy Cedynia oraz transportu nieczystości ciekłych .
 19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cedynia na lata 2021-2025.
 20. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
  odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Cedyni.
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1747,sesja-xlvii-3-listopada-2023.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.