Spotkanie w świetlicy wiejskiej w Radostowie

W dniu 16.09.2021 r. o godzinie 17:00 odbyło się spotkanie w świetlicy wiejskiej w Radostowie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika do magazynowania nawozów organicznych o pojemności do 5600 m3w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego na działce nr 66/40 obręb Radostów, gmina Cedynia.

W spotkaniu uczestniczyły zainteresowane osoby, przedstawiciele Gminy i właściciel spółki Ekorol wraz z tłumaczem.

Na spotkaniu została poruszona kwestia sprzeciwu mieszkańców co do uciążliwości projektowanego przedsięwzięcia.

Właściciel spółki wyjaśnił zebranym osobom, że nawóz, który chce magazynować w planowanym zbiorniku pochodzi w 100% z produktów pochodzenia roślinnego i będzie nawozem organicznym. Inwestor również poinformował wszystkich zebranych, że nie chciał wywołać takiego konfliktu i jest gotowy znaleźć alternatywne rozwiązanie.

Burmistrz Cedyni poinformował wszystkich uczestniczących w zebraniu, że w/w postępowanie zostało umorzone ze względu na brak kompletnej dokumentacji, której inwestor nie dostarczył w wyznaczonym terminie. Burmistrz zapewnił mieszkańców, że jako mieszkaniec Gminy Cedynia jest przeciwny lokalizacji zbiornika, który miałby powstać w Radostowie w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Burmistrz poinformował zebranych, że „organ administracji publicznej” działają na podstawie przepisów prawa.