Program współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Cedyni Nr 178/2021 z dnia 12.10.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu: Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022, ogłasza się przeprowadzenie następujących konsultacji:

§1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych:

1) cel i przedmiot konsultacji – zebranie opinii oraz pozyskiwanie informacji i sugestii w zakresie projektu: Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022

Projekt Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
– termin rozpoczęcia konsultacji – 20 października 2021r.
– termin zakończenia konsultacji -4 listopada 2021 r.

3) zasięg terytorialny oraz podmioty/osoby uczestniczące w konsultacjach – organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Cedynia;

4) formy przeprowadzenia konsultacji – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, na stronie internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu zostanie zamieszczony w/w projekt Programu.

W terminie podanym w §1 ust.2 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny (w Pokoju Nr 1 w Urzędzie Miejskim w Cedyni), w którym osoby wymienione w §1 ust.3 będą mogły przedstawić swoje opinie, uwagi i propozycje na formularzach lub zgłaszać je osobom prowadzącym konsultacje i obsługującym punkt;

5) sposób informowania mieszkańców o trybie przeprowadzenia konsultacji – w/w projekt Programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

6) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji – opinie, uwagi i propozycje należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

Wypełnione formularze można składać w terminie podanym w §1 ust.2 w Urzędzie Miejskim w Cedyni w pokoju nr 1 lub przesłać faxem pod nr 91 4144162 oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: info@cedynia.pl lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

7) komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za prowadzenie konsultacji – odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat OR – Urzędu Miejskiego w Cedyni: P. Grażyna Mażol i Referat INF: p. Monika Piątek.

8) sposób poinformowania o wynikach konsultacji – wyniki zostaną przedstawione w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

Burmistrz Cedyni
Adam Zarzycki