Procedura postępowania w sytuacjach z udziałem wilka

W ostatnim czasie wzrasta liczba doniesień  na temat sytuacji konfliktowych z udziałem wilka.

Gmina Cedynia podaje dane teleadresowe do zgłaszania szkód wyrządzonych przez wilka oraz procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk.

Dane teleadresowe do zgłaszania szkód „wilkowych”:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin

tel. (91) 43 05 200, tel. kom. 664 423 607

e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez wilki poszkodowany dokonuje niezwłocznie przez złożenie wniosku o odszkodowanie za szkodę, zwanego dalej „wnioskiem” w postaci papierowej albo elektronicznej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a w przypadku szkody wyrządzonej na obszarze parku narodowego – do Dyrektora Parku Narodowego.

Wniosek można złożyć również telefonicznie podając następujące informacje:

  • adres zamieszkania poszkodowanego wraz z numerem telefonu kontaktowego,
  • lokalizacja powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, odcinek drogi na której powstała szkoda),
  • rodzaj szkody (gatunek zagryzionego zwierzęcia, kolizja komunikacyjna itd.) i liczbę,
  • czas wyrządzenia szkody.

Uwaga!!!

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia dowodów do czasu dokonania oględzin przez pracowników regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Poszkodowany powinien zabezpieczyć ślady oraz inne dowody wskazujące na przyczynę i okoliczności powstania szkody
w miejscu jej wystąpienia do czasu sporządzenia protokołu oględzin szkody, w związku z czym
w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki:

  • nie należy uprzątnąć zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin,
  • należy zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia,
  • należy wykonać, w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów w obrębie miejsca zdarzenia (tropy, ślady przeciągania ofiary, odchody),
    a także samo miejsce zdarzenia i stosowane zabezpieczenia (np. ogrodzenie).

Wzór wniosku znajduje się pod niżej wymienionym linkiem:

http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

GRAFIKA: https://pixabay.com/photos/wolf-howling-animal-wild-nature-1992716/