Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

BURMISTRZ CEDYNI OGŁASZA DRUGI NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU I MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LUB ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY CEDYNIA W 2024 R.

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1,
74-520 Cedynia do dnia 15.04.2024 r. w sekretariacie (pok. nr 6) w godzinach pracy urzędu.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych może być dofinansowana w wysokości do 50% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł brutto dla każdego beneficjenta.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miejskiego
w Cedyni. Dotacje będą udzielane do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, pokój nr 8.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Programem dofinansowania zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowo-socjalne na terenie Gminy Cedynia” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/404/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 września 2018 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVIII/412/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4516 oraz 4945) dostępnym pod linkiem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2018/4516/
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2018/4945/

Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 91 43 17 806.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki