Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego ogłasza robocze konsultacje społeczne projektu Strategii IIT

Szanowni Państwo, Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego jest instrumentem terytorialnym powstałym w oparciu o zapisy Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079). Jego celem jest wzmocnienie roli samorządów terytorialnych w stymulowaniu procesów rozwojowych w oparciu o działania wynikające ze strategii terytorialnych. Fundamentem dla podejmowania tego rodzaju aktywności jest współpraca na bazie zawiązywanych partnerstw, w ramach odpowiednich instrumentów terytorialnych polityki spójności.

Partnerstwo Powiatu Gryfińskiego tworzą samorządy powiatu gryfińskiego, gminy Banie, miasta i gminy Cedynia, miasta i gminy Chojna, miasta i gminy Mieszkowice, miasta i Gminy Moryń, gminy Widuchowa.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu Strategii IIT może złożyć każdy, w terminie od 8 do 22 kwietnia 2024 r.

Prosimy o przekazywanie uwag, wniosków i opinii do projektu Strategii IIT z wykorzystaniem dedykowanego formularza uwag, w jeden z niżej opisanych sposobów:

  1. pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino (z dopiskiem: Konsultacje Strategii IIT), lub
  2. przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: andrzej.krzeminski@gryfino.powiat.pl (w temacie wiadomości wpisując: Konsultacje Strategii IIT), lub
  3. w trakcie stacjonarnego spotkania poświęconego konsultowaniu dokumentu (miejsce i termin zostaną podane w oddzielnym ogłoszeniu).

Uwagi, wnioski i opinie przekazane w toku konsultacji powinny wskazywać konkretne propozycje zmian/uzupełnień oraz zwięzłe ich uzasadnienie. Nieprzekazanie opinii, uwag, wniosków w terminie, oznacza rezygnację z ich przedstawienia.

Wojciech Konarski
Przewodniczący Rady Partnerstwa

Szczegółowe informacje i załączniki: https://www.gryfino.powiat.pl/wydarzenia/informacje-krotko/3200-partnerstwo-powiatu-gryfinskiego-oglasza-robocze-konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-iit