Ogłoszenie o „Raporcie o stanie Gminy Cedynia za 2021 rok”

INFORMACJA o możliwości zabrania głosu w debacie na temat: Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2021 rok

Szanowni Państwo

 1. Sesja Rady Miejskiej w Cedyni, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Cedynia za 2021 rok odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. w budynku Urzędu Miejskiego
  w Cedyni, Plac Wolności 1.
 2. Informuję, że mieszkańcy chcący zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy (zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r.) składają do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni pisemne zgłoszenie.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której głos zabrać mogą radni oraz maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Cedynia. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni, poparte podpisami co najmniej 20 osób ( czytelne imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis osoby popierającej).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w Sekretariacie pokój nr 6, 20 czerwca 2022 r. ( poniedziałek ) do godziny 16″00.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w pokoju nr 1 ( a parterze budynku urzędu.) Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia.

Raport o stanie Gminy Cedynia za 2021 r. wraz ze zgłoszeniem zostały opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cedyni w dniu 27 maja 2022 r., w zakładce: Raporty o stanie Gminy Cedynia. W wersji papierowej ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w pokoju Nr 1, w godz. pracy Urzędu.

https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1570,2021.html

Sesja Rady Miejskiej zgodnie z obowiązującymi od początku kadencji zasadami będzie transmitowana drogą internetową.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

 • Art. 28aa.( Ustawy o samorządzie gminnym) [Raport o stanie gminy]
  Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
 1. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 2. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
 3. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
 4. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
 5. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
 6. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
  1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
  2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
 7. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 8. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały
  o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.