Odpowiedź MSWiA na apel Burmistrza Cedyni

W dniu 05.05.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na apel Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego w sprawie przywrócenia ruchu transgranicznego. Odpowiedź publikujemy poniżej:

„Szanowny Panie Burmistrzu, nawiązując do pisma z 21 kwietnia 2020 r. uprzejmie informuję o stanowisku wobec tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.

Wobec poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego, wywołanego koronawirusem i związaną z tym faktem koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego, zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granicę – kodeks graniczny Schengen, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 13 marca 2020 r. podpisał rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną, wprowadzając tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych.

Ponadto, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. Poz. 435 z późn. zm), od 15 marca 2020 r. ograniczono ruch graniczny nie tylko na granicach zewnętrznych, ale także w przejściach z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Republiką Litewską oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych. Zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 tego rozporządzenia ruch osobowy ograniczony został do następujących kategorii osób:
1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.

Ww. określone kategorie osób są zatem uprawnione do przekraczania granicy państwowej.

Należy mieć jednakże na uwadze przepisy pozostające w wydane przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 792). Z uwagi na powagę sytuacji osoby przekraczające granicę państwową, które udają się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP zostały zobowiązane do odbycia obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny (z wyjątkiem kategorii osób określonych w § 3 rozporządzenia). Obowiązkowej kwarantanny nie stosuje się m.in. w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy czy w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną :
1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;
2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Należy zaznaczyć, że na mocy rozporządzenia, osoby wymienione wcześniej, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym

Należy również zaznaczyć, że obecnie istnieje możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zwolnienia z obowiązku kwarantanny, wskazana w § 2 ust. 13 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów. O skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny w uzasadnionych przypadkach decyduje państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny.

Z poważaniem

Departament Analiz i Polityki Migracyjnej
Zespół ds. Polityki Granicznej
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji”