Konkurs ekologiczny

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, kształtowanie świadomości i zainteresowań dzieci w dziedzinie ekologii, kształtowanie przywiązania do środowiska naturalnego człowieka, jego poszanowania i zachowania dla przyszłych pokoleń to aktualne cele jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Cedynia zaprasza wszystkie dzieci w przedszkolach i szkołach gminy Cedynia do poruszania tematu ekologii w szkole, w domu, w najbliższym otoczeniu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 dowolną techniką.Praca ma być związana z ekologią, może przedstawiać jak dbać o środowisko naturalne, ukazywać zmiany jakie zaszły lub jakie powinny zajść w otoczeniu uczniów, jak dbać o ochronę środowiska, w tym o ochronę powietrza lub sposoby zwalczania zanieczyszczeń.

Prace należy składać w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku do godziny 16:00, w Urzędzie Miejskim w Cedyni, plac Wolności 1, 74-520 Cedynia w zamkniętej kopercie opisanej „Praca na konkurs ekologiczny”.

Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko autora, klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza dziecko. Wypełnioną czytelnie drukowanymi literami metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie pracy, w jej prawym dolnym rogu.