Zmiana granic miasta Cedynia – konsultacje

Burmistrz Cedyni ogłasza

konsultacje z mieszkańcami Gminy Cedynia, z ograniczeniem do mieszkańców miasta Cedynia, mieszkańców sołectwa Radostów i mieszkańców sołectwa Osinów Dolny, zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, polegającej na włączeniu części obrębu geodezyjnego Radostów i części obrębu geodezyjnego Osinów Dolny.

Osoby zainteresowane projektem zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia mogą oddać swój głos na ankiecie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.

Ankiety należy składać w terminie od 21 czerwca 2021 roku do 21 lipca 2021 roku za pomocą wypełnionej i podpisanej ankiety konsultacyjnej w miejscach jej udostępniania, przesyłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną, w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia ( pokój nr 8)

b) w Centrum Promocji i Turystyki , Plac Wolności 4, 74 -520 Cedynia,

b) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74 -520 Cedynia (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@cedynia.pl.

d) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 5 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Cedyni, w godzinach od 14.00 do 16.00.

Projekt zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia, zgodnie z załącznikiem numer 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni Nr XXV/223/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia oraz ankieta konsultacyjna dostępna będzie w okresie konsultacji na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy Urzędu Miejskiego w Cedyni w godzinach pracy urzędu.

Informacja o przebiegu konsultacji oraz ich wyniku zostanie przedstawiona w raporcie, który zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.