Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – przypomnienie

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, iż dnia 31 maja 2024 r. kończy się termin dokonywania opłat za II ratę korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata, o której mowa wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech ratach, w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego. Obowiązek ten wynika z art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).