ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA CEDYNI z dnia 12 października 2021 r.

Na podstawie § 23 Statutu Sołectwa Stara Rudnica oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 177/2021 z dnia 12 października 2021r. zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Stara Rudnica na dzień 21 października 2021r. o godzinie 19:00 w świetlicy w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

W przypadku braku wymaganej frekwencji drugi termin zebrania odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 19:30.

Porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Wybory Sołtysa:
  a) powołanie komisji skrutacyjnej,
  b) przyjęcie zgłoszenia kandydatów na Sołtysa
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
  e) ogłoszenie wyników wyborów,
  f) sporządzenie protokołu głosowania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie zebrania.

BURMISTRZ CEDYNI
ADAM ZARZYCKI