ZARZĄDZENIE NR 82/2022 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia ewakuacji osób z obszaru zagrożonego eksplozją niewybuchu

Na podstawie art. 31b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261,583), w związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym usuwaniem niewybuchu z okresu II wojny światowej zarządzam, co następuje:
§ 1. W dniu 25 maja 2022 r. od godziny 6.00 do godz. 7.00 przeprowadzona zostanie ewakuacja:
a) mieszkańców miejscowości Osinów Dolny znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia, określonej w załączniku kolorem czerwonym;
b) pracowników zakładów znajdujących się w strefie bezpośredniego zagrożenia, określonej w załączniku kolorem czerwonym;
§ 2. Wprowadza się od godziny 7.00 dnia 25 maja 2022 r. do odwołania zakaz przebywania osób na otwartej przestrzeni w strefie niebezpiecznej, określonej w załączniku kolorem żółtym.
§ 3. Miejscem zbiórki dla ewakuowanych osób, o których mowa w § 1, wyznacza się Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym.
§ 4. Na czas trwania ewakuacji organizuje się;
1) zabezpieczenie porządku publicznego w rejonie działań – Komisariat Policji w Chojnie;
2) zabezpieczenie medyczne- Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze;
3) ewakuację osób niepełnosprawnych oraz chorych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni.
§ 5. Rozpoczęcie usunięcia niewybuchu godz. 7.00 dnia 25 maja 2022 r., zakończenie o godz.9.00 dnia 25 maja 2022 r. z możliwością przedłużenia. Zakończenie działań ogłoszone zostanie jednominutowym sygnałem ciągłym z użyciem syreny systemu alarmowania OSP Osinów Dolny.
§ 6. Zobowiązuje się Inspektora ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego do:
1) Opracowania dokumentacji przeprowadzenia ewakuacji,
2) Dokonania niezbędnych uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zabezpieczeniu ewakuacji .
3) Sprawowania bezpośredniego nadzoru nad przebiegiem ewakuacji osób.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki