Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Cedynia zaprasza do złożenia oferty na sporządzenie operatów szacunkowych na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, dla następujących nieruchomości:

  1. działka numer 3/6 obręb Bielinek gmina Cedynia (klasoużytek – Ws, powierzchnia działki: 0,44 ha)
  2. działka numer 3/15 obręb Bielinek gmina Cedynia (klasoużytek – Ws, powierzchnia działki: 0,01 ha.)

Obie działki są dzierżawione. Tereny zlokalizowane na złożu „Bielinek III pole W”, którego eksploatacja odbywa się na podstawie udzielonej koncesji. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedynia tereny eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych.

Oferty prosimy składać do 27 listopada 2019 roku na adres: info@cedynia.pl

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie udzielają pracownicy referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cedyni, tel. (091) 4317826.