„Zakątek dla Juniora i Seniora”

We wtorek, 15 października br. rozpoczęto realizację projektu pt. „Zakątek dla Juniora i Seniora”, realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Społecznych, na obszarach rewitalizacji objętych projektem „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”. Celem projektu jest przede wszystkim pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez stworzenie miejsca do spotkań w przestrzeni publicznej, poprawa dostępu do usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz integracja społeczności poprzez aktywne i bezpieczne spędzanie czasu przez wszystkie grupy społeczne. Inwestycja obejmuje utworzenie terenu rekreacyjnego, na którym zostaną zainstalowane ławki, stoły, elementy siłowni zewnętrznej, a także elementy dla najmłodszych, w tym bujak na sprężynie, tablica do rysowania, tablica do gry w kółko i krzyżyk.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,Priorytet VII Włączenie społeczne,Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Uczestnicy projektu wspólnie przygotowują plac pod elementy siłowni zewnętrznej.
Uczestnicy projektu mierzą teren pod elementy do spędzania wolnego czasu w przestrzeni publicznej.
Realizatorzy projektu kopią teren pod elementy siłowni zewnętrznej.