XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. § 12 Statutu Gminy Cedynia uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/409/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 października 2018 r. zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 04 listopada 2022 r. (piątek) na godzinę 12:00, która odbędzie w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Porządek obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2022
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022-2035
  5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód gminy oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1626,sesja-xxxviii-4-listopada-2022.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm