XXXII sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 25 marca 2022r. (piątek) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
2. Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w II półroczu roku szkolnego 2020/2021 .
3. Porządek obrad.
4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2022.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022 -2035.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 139/3 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia w drodze przetargu
10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 215/6 obręb Lubiechów Dolny, gmina Cedynia.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia, położonej w obrębie 2, miasta Cedynia, część działki nr 110.
12. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
13. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Cedynia w roku 2022.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cedynia.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego- Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
16. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Cedynia.
17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2022.
18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Cedynia.
19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni.
20. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Cedynia.

 1. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Cedyni do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Cedynia, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Cedynia związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
 2. Sprawozdanie z wysokości jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli szkół gminu Cedynia za 2021 rok
 3. Informacja Burmistrza Cedyni z realizacji art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2021 r.
 4. Sprawozdania z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Cedyni za rok 2021.
 5. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Piotr Głowniak

Projekty uchwał – http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,25542,projekty-uchwal.html

TRANSMISJA – https://transmisja.esesja.pl/cedyniarmig

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.