XXXI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 29 grudnia 2021 r. (środa) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.
Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na rok 2021.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 -2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedynia na 2022 rok
 9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2022-2035
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Cedyni.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Cedynia.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2022.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 215/1 obręb Lubiechów Dolny gmina Cedynia.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 56/1 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 89 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/158/2020 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 360 obręb Piasek gmina Cedynia.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2022.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni

Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ – http://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1517,sesja-xxxi-29-grudnia-2021.html

TRANSMISJA – https://www.youtube.com/user/umcedynia/live

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.