XXVII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 6 lipca 2021 (wtorek) na godzinę 13:00, która odbędzie się w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w II półroczu roku szkolnego 2020/2021.
 3. Porządek obrad.
 4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2020 rok – przeprowadzenie debaty.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Cedyni wotum zaufania.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2020.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021.
 12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 360/1 obręb Piasek, gmina Cedynia.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 360/2 obręb Piasek, gmina Cedynia.
 14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 209/9 obręb Bielinek.
 15. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 209/10 obręb Bielinek, Gmina Cedynia.
 16. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 115/4 obręb Czachów, Gmina Cedynia.
 17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 186/6 obręb Osinów Dolny, Gmina Cedynia.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
 19. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Cedynia na rok szkolny 2021/2022.
 20. Projekt uchwały w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry.
 21. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA LIVE

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.