XXV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXV  Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 30 marca 2021 r. (wtorek) na godzinę 15:00, która odbędzie się w sali Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia. 
Sesja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży .
 3. Porządek obrad.
 4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie  pomiędzy sesjami.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021..
 8. Projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia położonej w obrębie Lubiechów Górny.
 9. Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia położonej w obrębie Osinów Dolny.
 10. Projekt uchwały  w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie  na własność Gminy Cedynia nieruchomości, położonej w obrębie Stara Rudnica,
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cedynia na lata 2021-2025
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia.
 13. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Cedynia w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Cedynia.
 14. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Cedynia w roku 2021.
 15. Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.