XXIX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

25 listopada odbyła się Sesja, która rozpoczęła się bardzo uroczyście – pan dyrektor ZGDO Krzysztof Szabatowski wręczył Filipowi Bugajowi , uczniowi kl. V SP w Piasku, nagrodę dla zwycięzcy w konkursie pt. „Wiedzę dużą mamy segregować radę damy”. Gratulacje Filipowi i jego mamie przekazali również pan Burmistrz i pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni. Filip otrzymał laptopa i dyplom.


W dalszej kolejności między innymi zostały uchwalone nowe stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych. W myśl art. 20 ust. 1 z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na posiedzeniu Sesji poproszono również pana burmistrza o przekazanie informacje na temat zakresu pozyskanych funduszy pomocowych dla Gminy Cedynia.

  1. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
  • „ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z” – kwota wnioskowanych środków 4.750.000,00 zł.
  • „Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny”- kwota wnioskowanych środków 1.350.000,00 zł.
  1. Podpisano umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na „ Budowę Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Cedyni” – kwota wnioskowana 2.873.351,60 zł.
  2. Kolejne środki, które mamy otrzymać są na „Cyfrową Gminę” – kwota wnioskowana 125.040,00 zł.
  3. Obecnie już trwa procedura wydania decyzji środowiskowych na realizację przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych dla gmin popegeerowskich „Budowa ścieżki rowerowej Golice- Żelichów o długości ok. 1,2 km, w pasie drogi gminnej, na działkach nr 286 obręb Golice i nr 16 obręb Żelichów” – kwota otrzymana 1.400.000,00 zł.
  4. Kolejne granty na PPGR wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – wnioskowana kwota 891.060,00 zł.
  5. Został złożony również wniosek na „Remont Pomnika „ Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” z jego otoczeniem w Rejonie Pamięci Narodowej – kwota wnioskowana 373.400,00 zł.