XXIV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 16 lutego 2021 (wtorek) na godzinę 15:00, która odbędzie się w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia. Sesja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
2. Porządek obrad.
3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2021.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 -2037.
8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 375/6 obręb 3 miasta Cedynia.
9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem 189 obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości oraz wyrażania zgody na służebność gruntową, dotyczy działek numer 72/4 oraz 72/5 obręb 2 miasta Cedynia.
11. Projekt uchwały w sprawie przyznania prawa pierwszeństwa najemcy i wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 148 obręb Bielinek, gmina Cedynia.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Osinów Dolny na lata 2021 – 2028”.
13. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży.
14. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Cedynia.
15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2021.
16. Projekt uchwały w sprawie nie uwzględnienia petycji mieszkanki gminy Cedynia oraz Prezesa gryfińskiego oddziału partii KORWiN w przedmiocie wniosku o podjęcie przez Radę Miejską w Cedyni uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców Gminy Cedynia jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA LIVE

Obowiązek informacyjny dla uczestników sesji

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
  4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
  5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.