XXIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 29 grudnia 2020 (wtorek) na godzinę 14:00, która odbędzie się w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia. Sesja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2020 -2035.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cedynia na 2021 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2021 – 2037.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia na rok 2021.
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Cedynia na lata 2021 – 2025.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia na lata 2021-2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Cedyni
Piotr Głowniak

PROJEKTY UCHWAŁ

TRANSMISJA NA YOUTUBE

Obowiązek informacyjny dla uczestników sesji

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.