XXII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni – relacja

XXII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbyła się 30 listopada br. na stołówce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w reżimie sanitarnym, w związku z pandemią koronawirusa.

W czasie sesji Radni zdecydowali o podniesieniu wysokości stawek podatku od środków transportu oraz wysokości podatku od nieruchomości, który podniesiono o stopień inflacji. Zmieniono wysokość opłaty od posiadania psów, o 2 zł więcej od jednego psa i 1 zł za kolejnego. Zwolnione z opłat z tytułu tego podatku są schroniska, przytuliska oraz osoby, które posiadają psy na podstawie umowy adopcyjnej.

Radni debatowali nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku. Skarga dotyczyła złego traktowania jednego z uczniów przez Panią Dyrektor oraz nieodpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa, braku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także braku nadzoru nad pracą nauczycieli. Radni skargę uznali za bezzasadną.

W wolnych wnioskach głos zabrała jedna z mieszkanek Osinowa Dolnego, która wraz z fundacją Horyzonty, w imieniu wszystkich mieszkańców ( jak pisze) złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza pismo, które zawiera informację, że chciałaby zbudować z funduszy europejskich ścieżkę turystyczną do Góry Czcibora. Nie jest jednak wiadomo, czy jest to rzeczywiście wola wszystkich mieszkańców?

Burmistrz Adam Zarzycki wyraził chęć współpracy na tyle, na ile to będzie możliwe i podkreślił, że ważne są dla niego i całej Gminy inicjatywy mieszkańców. Powiedział też, przy okazji, o zaawansowanych pracach nad dokumentacją techniczną ścieżki rowerowej Cedynia – Osinów Dolny.

UCHWAŁY XXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI

Foto: Archiwum