XX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XX Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 30 września 2020 (środa) o godzinie 15:00, w sali Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni, ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie srebrnej odznaki Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Panu Zenonowi Pikule – Sołtysowi Sołectwa Piasek
3. Porządek obrad.
4. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
9. Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze przetargu, nieruchomości komunalnych należących do Gminy Cedynia.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany symboliki na pomniku zlokalizowanym na Placu Wolności w Cedyni.
11. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Cedyni.
12. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cedyni.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020 – 2024 na terenie Gminy Cedynia.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ

Obowiązek informacyjny dla uczestników sesji

  1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
  4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
  5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
  10. Państwa dane osobowe będą przekazane do państwa trzeciego, ponieważ transmisja odbywa się przy pomocy platformy YouTube.