XVIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 23 czerwca 2020 (wtorek) o godzinie 15:00, w stołówce Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni (boczne wejście), ul. Mieszka I 21, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Cedynia za 2019 rok
 • przeprowadzenie debaty.
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Cedyni wotum zaufania.
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Cedynia za rok 2019.
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Cedyni.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2020 -2035
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z monitorowania i oceny realizacji celów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017 – 2023, za okres 2017 – 2019.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osinowie Dolnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czachowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu, materiałów i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Cedynia na rok szkolny 2020/2021.
 15. Projekt uchwały w sprawie braku sprzeciwu do zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ