XVI Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XVI  Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się  25 lutego 2020 r. (wtorek) o godzinie 14:00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni,  Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

1.    Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności.
2.    Wręczenie przyznanych stypendiów dla uczniów szkół gminy Cedynia w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży .
3.    Porządek obrad.
4.    Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
5.    Interpelacje.
6.    Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie  pomiędzy sesjami.
7.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2020-2035.
8.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2020.
9.    Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
10.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku.
11.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasku.
12.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w  Cedyni na rok 2020.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zamknięcie obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ