XLIX sesja Rady Miejskiej w Cedyni

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Cedyni na dzień 27 lutego 2024 r.(wtorek) na godzinę 12:30, która odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Porządek obrad.
 3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie z pracy komisji.
 7. Informacja Burmistrza Cedyni z realizacji art.37 ust.8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 8. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2024.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2024-2035.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Cedyni na rok 2024.
 11. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Cedynia.
 12. Projekt uchwały w sprawie pomocy przez Gminę Miasto Szczecin Gminie Cedynia z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Cedynia na lata 2024-2029.
 15. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
 16. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVI/424/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Cedyni oraz uchwalenia Statutu.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.
 18. Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2024 roku.
 19. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości dla Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 102 obręb 2 miasta Cedynia.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerem 164/3 oraz numerem 162 obręb Bielinek gmina Cedynia.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 291/33 obręb Golice gmina Cedynia.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej, lokalu innego niemieszkalnego ul. M. Konopnickiej 3 w Cedyni.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem 371/3 obręb 3 miasta Cedynia.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w działce zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 29/1 obręb 1 miasta Cedynia.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 123/5 obręb 2 miasta Cedynia w drodze przetargu.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 371/12 obręb 3 miasta Cedynia w drodze przetargu.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 45 obręb 2 miasta Cedynia w drodze przetargu.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 121/7 obręb Stara Rudnica gmina Cedynia w drodze przetargu.
 30. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 121/8 obręb Stara Rudnica, gmina Cedynia.
 31. Projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce numer 371/6 obręb 3 miasta Cedynia na rzecz Skarbu Państwa.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki numer 350/4 obręb 3 miasta Cedynia.
 33. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości, położonej w obrębie Lubiechów Górny, gmina Cedynia.
 34. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/370/2022 Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie nadania nazwy ulicy Akacjowej na terenie miasta Cedynia.
 35. Wolne wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni Piotr Głowniak

Projekty uchwał – https://bip.cedynia.pl/cedynia,m,1789,sesja-xlix-27-lutego-2024.html

TRANSMISJA – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1096/rada-miejska-w-cedyni.htm

 1. Administratorem Danych Osobowych pochodzących z transmisji i nagrań Sesji Rady Miejskiej jest Gmina Cedynia reprezentowana przez Burmistrza Cedyni, z siedzibą w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 006, e-mail: cedynia@cedynia.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 91 4317 817 lub e-mail: info@cedynia.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO), ponieważ obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 20. ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Dane osobowe pochodzące z nagrań podczas Sesji Rady Miejskiej będą udostępniane innym odbiorcom danych, np. użytkownicy sieci Internet.
 5. Okres przez jaki Państwa dane będą przechowywane nie jest możliwy do określenia, ponieważ dane udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępnianie bez podawania daty końcowej.
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Wchodząc na obszar monitoringu podczas Sesji Rady Miejskiej decydują się Państwo na udostępnienie swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego.