XIV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni

XIV Sesja Rady Miejskiej w Cedyni odbędzie się 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni,  Plac Wolności nr 1.

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad, sprawdzenie obecności .
2. Porządek obrad.
3. Dyskusja i uwagi do protokołu z ostatniej sesji.
4. Interpelacje.
5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Cedyni w okresie  pomiędzy sesjami.
6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035 ( projekt dostarczony w listopadzie br.), przedstawienie Uchwały Nr CDXXXIII.793.2019 w sprawie wydania opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cedynia .
7. Projekt  uchwalenia budżetu gminy Cedynia na rok 2020 ( projekt dostarczony w listopadzie br.), przedstawienie Uchwały Nr CDXXXIII.791.2019 w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu  Gminy Cedynia  na 2020 rok i Nr CD XXXIII.792.2019 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego  w projekcie uchwały budżetowej Gminy Cedynia  na 2020 rok. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wydania końcowej opinii do projektu budżetu Gminy Cedynia  na rok 2020.
8. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów użyczenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w budynkach szkolnych.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej nieruchomości komunalnej należącej do zasobu Gminy Cedynia.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cedynia na lata 2019-2031.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Cedynia na rok 2019.
12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cedynia.
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Cedynia na rok szkolny 2019/2020.
14. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasta Szczecin w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu Gminy Cedynia.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad