WYDŁUŻENIE TERMINU obowiązku zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Cedyni informuje, że termin złożenia formularza ulega przedłużeniu do dnia 20 kwietnia 2023 r.
Przypominamy właścicielom nieruchomości, że do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć:

  • kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności
    w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (ZGKiM w Cedyni);
  • kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

Obowiązek zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków