Obowiązek zgłoszenia do ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Cedyni przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022. 2519 t.j.)

Z przepisów powyższej ustawy wynika m. in., że mieszkańcy terenów nieskanalizowanych mają obowiązek wyposażyć swoje nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 1 w/w ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamb.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojowicą lub gnojówką na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022. 2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Cedynia o wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie:

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Cedyni, Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Funduszy, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia;
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@cedynia.pl
• do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Cedyni, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia (poniedziałek
w godzinach 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30);

Formularz należy złożyć do dnia 31 marca 2023 r.

Uwaga: do wypełnionego zgłoszenia proszę dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi).

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej Gminy rozpocznie się cykl kontroli w tym zakresie. W czasie kontroli właściciel posesji będzie zobowiązany okazać umowę z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości oraz dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub pozbywania się osadów ściekowych.