Wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia

ZARZĄDZENIE NR 73/2024 BURMISTRZA CEDYNI z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie zwołania ogólnego zebrania mieszkańców dla wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla Cedynia

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2024 r. poz. 609) § 14 Uchwały Nr V/56/07 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 20 marca 2007 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Cedynia zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwołuję na dzień 23 maja 2024r. na godzinę 18:00 ogólne zebranie mieszkańców dla wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla i Zarządu Osiedla, które odbędzie się w Świetlicy Osiedlowej w Cedyni przy ul. Kolonia 4 (Sójcze Wzgórze).
§ 2. W razie braku wymaganej frekwencji II termin ogólnego zebrania mieszkańców ustala się w tym samym dniu o godz. 18:15.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Cedyni Piotr Głowniak