Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Burmistrz Gminy Cedynia informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi od dnia 24 lutego 2022 r., można już składać przedmiotowe wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni.

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców w wysokości 40 zł dziennie za osobę.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie, oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia przyjętej osobie, oraz że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej przy placu Wolności 8, w godzinach 8:00-16.00 w poniedziałek, od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30.