Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – ankiety

Samorząd Gminy Cedynia, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet , które można pobrać na stronie internetowej oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Cedyni:
– „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
– „Równość szans kobiet i mężczyzn”

Zapraszamy zarazem do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Cedynia oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni Izabela Nowak