Stacja Pogotowia Ratunkowego w Osinowie Dolnym?

W dniu 28 listopada 2022 r w Klasztorze cedyńskim dzięki uprzejmości Państwa Aleksandry i Piotra Hrynkiewiczów za co pięknie dziękujemy, odbyło się spotkanie na temat „Transgraniczna stacja pogotowia ratunkowego na pograniczu Hohenwutzen/Osinów Dolny” .

Na wspólną Polsko- Niemiecką debatę zaprosił uczestników Pan Adam Zarzycki Burmistrz Cedyni i Pan Armin Viert Dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch- Oderland.

W spotkaniu ze strony Niemieckiej uczestniczyli : Pan dr Jörn Brockhuis – adwokat i Pani Hanna Rubaszewska adwokat – oboje Państwo przygotowali analizę prawną i prezentację całości ewentualnego powstania stacji pogotowia medycznego na naszym pograniczu, do obsługi mieszkańców po obu stronach granicy. Ze strony organizatora uczestniczyła również Pani Maria Czarkowska- Borek koordynator projektów Interreg ze Stacji Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch- Oderland. Pani Dana Jesswein z Regionalnego Punktu Kontaktowego Prenzlau. Pan Frank Lehmann Burmistrz Bad Freienwalde oraz Pan Helge Sohn Kierownik Działu Inwestycji z Wriezen.

Stronę Polską reprezentował zapraszający i prowadzący spotkanie Pan Adam Zarzycki Burmistrz Cedyni wraz z Panią Małgorzatą Karwan Zastępcą Burmistrza i Joanną Grzeszczak -Zarządzanie Kryzysowe Urząd Cedynia.

Goście zaproszeni ze strony Polskiej to: Pan lek. med. Roman Pałka Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i Pan Grzegorz Dolata kierownik Filii w Gryfinie i Filii w Chojnie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Starostwo Powiatowe reprezentowali Pan Waldemar Derkacz- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego wraz z Panem Robertem Hułobowskim Podinspektorem.

Ze strony Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego byli obecni Pan Łukasz Kamiński – Prezes i Damian Stawierej- wiceprezes.

Uczestnicy obu krajów, biorący udział w spotkaniu, rozmawiali na temat poprawienia świadczenia usług z zakresu ratownictwa medycznego na terenie gminy Cedynia oraz gmin po stronie Niemieckiej. Od roku 2023 rozpoczyna się nowy nabór wniosków do Interreg VI i jest duża możliwość pozyskania środków finansowych na zaadaptowanie i wyposażenie takiej placówki w miejscowości np. Osinów Dolny. Jest możliwy również zakup karetki i przez kilka lat finansowanie placówki ze środków UE.

Pan Roman Pałka Dyrektor WSPR w Szczecinie, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, iż organami administracji rządowej, właściwymi w zakresie wykonywania tych zadań są: minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda.

Ustawa nakłada na wojewodę obowiązek sporządzenia „Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Zakres zagadnień szczegółowych, które musi obejmować „Plan”, w sprawie wojewódzkiego działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, miejsc stacjonowania zespołów medycznych oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

Kolejny ważny poruszony temat, to uruchomienie możliwości dowożenie pacjentów z Polski do szpitala w Schwedt, co ograniczyłoby i czas i koszty. Ten temat strona Niemiecka obiecała potraktować priorytetowo.
Było to pierwsze spotkanie, przed nami kolejne. Sprawa Stacji Pogotowia Medycznego w Osinowie Dolnym wszyscy obecni na debacie uważają za dobry pomysł, ze względu na małą ilość takich punktów na obszarze naszego Powiatu.