Obwieszczenie – polowanie zbiorowe

OBWIESZCZENIE Burmistrza Cedyni Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173) podaję do publicznej wiadomości, datę rozpoczęcia i zakończenia polowania zbiorowego Nadleśnictwo Chojna przy Ministerstwie Gospodarki na terenie obwodu numer 274

L.p.Data polowaniaGodzina rozpoczęcia i zakończenia polowaniaCzas zakończenia polowaniaObszar polowania,leśnictwa:
1.16/12/2022 r.8.00 15.00Obwód 274
2.17/12/2022r. 8.00 15.00Obwód 274

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cedyni (www.cedynia.pl).

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki