Spotkanie w sprawie utworzenia rezerwatu przyrody Kostrzyneckie Rozlewisko – relacja

9 marca 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku odbyło się zebranie zorganizowane przez Radę Miejską. Spotkanie odbyło się na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, by ponownie rozpatrzeć wniosek o utworzenie rezerwatu przyrody obejmującego teren użytku ekologicznego Kostrzyneckie Rozlewisko. W spotkaniu tłumnie uczestniczyli głównie mieszkańcy Starego Kostrzynka i Starej Rudnicy, a także przedstawiciele kół łowieckich, rolników, władz gminy Cedynia oraz Rady Miejskiej w Cedyni.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Głowniak, przedstawiając zgromadzonym przedmiot sprawy oraz tłumacząc, czym skutkować będzie ewentualne utworzenie rezerwatu przyrody na tym terenie. Kostrzyneckie Rozlewisko, jako użytek ekologiczny, objęte jest ochroną Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, obszarem Natura 2000 oraz Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. Z wnikliwej oceny, przeprowadzonej przez pracowników referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Cedyni oraz Rady Miejskiej wynika, że są to wystarczające formy ochrony terenu oraz gatunków zwierząt i ptaków zamieszkujących ten obszar.

Rada Miejska oraz burmistrz Cedyni stoją na stanowisku, że wszystkie ww. formy ochrony przyrody i katalog występujących w nich ograniczeń są wystarczające dla zachowania trwałości walorów przyrodniczych naszego regionu. Wprowadzenie kolejnej formy ochrony przyrody, jak rezerwat przyrody w postaci Kostrzyneckiego Rozlewiska, spowoduje straty w rozwoju naszej gminy.

Utworzenie rezerwatu w tym miejscu spowoduje nałożenie wielu poważnych restrykcji na mieszkańców, turystów i na wszystkich, którzy korzystają z tych terenów.

Według Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., art. 15, będą to m.in. zakaz budowy nowych lub przebudowy obiektów budowlanych już istniejących, zakaz polowania, wędkowania, uprawiania ziemi rolnej, a nawet zakaz ruchu pieszego i rowerowego.

Dla zachowania odpowiedniej ochrony wartościowych terenów Kostrzyneckiego Rozlewiska należy przede wszystkim przestrzegać zasad – czyli nakazów i zakazów obowiązujących obecnie już od 2005 roku, a które wyszczególnione są w Rozporządzeniu Nr 1/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego, utworzonego na podstawie katalogu zakazów wskazanych w art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022r. Poz. 916). Niniejsze normy są od wielu lat respektowane.

Podczas spotkania głos zabrał również pan Piotr Chara, personalnie zaangażowany w utworzenie nowego rezerwatu na terenie gminy Cedynia. Z jego wypowiedzi można było wywnioskować, że jest zwolennikiem utworzenia rezerwatu, jednak nie posiadał on pełnomocnictwa ani upoważnienia z RDOŚ. Jako jedyny podczas wstępnego głosowania, był za utworzeniem rezerwatu przyrody.

Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki podkreślił, że dbałość o wyjątkowe walory przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego jest niezwykle istotna, ale w tej sprawie powinno kierować się dobrem mieszkańców oraz utrzymaniem turystyki w naszej gminie. Zadeklarował również, że jakiekolwiek dalsze postanowienia będą konsultowane z mieszkańcami oraz wszystkimi podmiotami funkcjonującymi na obszarze Kostrzyneckiego Rozlewiska.

Negatywna decyzja Rady Miejskiej w/w sprawie poparta jest również opiniami m. in. stowarzyszeń, spółdzielni Regalica, kół łowieckich, Izby Rolniczej w Szczecinie, którzy podtrzymują stanowisko o nie tworzeniu kolejnego rezerwatu przyrody w naszej gminie.

Więcej informacji można pozyskać zapoznając się z Uchwałą Rady Miejskiej w Cedyni nr XXXIX/358/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.